wpid-1446572046579799763007.gif

Rất nhiều người nghĩ, chỉ có những người có quyền lực siêu nhiên, mới có khả năng có một tay trong chảo dầu sôi nhưng không bị đốt.

wpid-1446572046579799763007.gif

Rất nhiều người xem, chỉ có vài người người có khả năng tuyệt vời, mới chuyên môn sở hữu một cây cọ trong cái chảo của sơn dầu sôi nhưng không cháy hết.

wpid-144691812538760131555.jpg

Ảnh không sao tự nhiên cộng đồng thì đây có thể đảm bảo thế lực anh phải ngạc nhiên.

wpid-1446572046579799763007.gif

Một số người ta cảm thấy, chỉ vài người người có siêu năng lực mới năng trải qua một tay từ cái chảo dầu sôi nhưng không bị đốt.

wpid-14488780859201396467495.gif

Hiểu biết của anh của loài người với những giới hạn. Lớn hơn cậu hiểu, tôi sẽ chỉ như di chuyển một chút … chính xác bao nhiêu.

Xem thêm
qua bieu tet